لایحه جدید: دارندگان ویزای جدید اسکیل ایالتی همانند دارندگان ویزای اقامت دائم, ،به خدمات دولتی دسترسی خواهند داشت.

این لایحه موارد زیر را اصلاح می کند:

  • قانون نظام مالیاتی جدید (کمک به خانواده) سال 1999
  • قانون خدمات معلولیت 1986
  • قانون تضمین حق منصفانه 2012
  • قانون حمایت از آموزش عالی 2003
  • قانون طرح ملی بیمه ناتوانی 2013
  • قانون پرداخت والدین 2010
  • قانون تأمین اجتماعی 1991

این لایحه برای دارندگان هر دو ویزای 491 و 494 اعمال می شود.

تاثیر این لایحه برای دارندگان ویزاهای مهارتی موقت میباشد که امکان دسترسی به پرداخت های رفاهی و خدمات دولتی را همانند دارندگان ویزاهای دائم, خواهند داشت. این امر در واقع مسیری را برای اقامت دائم فراهم می کند.

این تمهیدات همچنین اطمینان حاصل می کند که دارندگان ویزای موقت مهارتی ایالتی (در مقایسه با دارندگان ویزاهای اسکیل دائمی که در مناطق کلانشهر هستند) وضعیت متفاوتی نداشته باشند.