مهاجرت، مهاجرت به استرالیا، مهاجرت به کشور استرالیا، مهاجرت از ایران، مهاجرت از طریق کاریابی، مهاجرت از طریق کاریابی در استرالیا، مهاجرت به استرالیا از طریق کاریابی، کارپیدا کردن در خارج، کار پیدا کردن در کشور های خارجی، کارپیدا کردن در استرالیا، رفتن از ایران، رفتن به خارج، مهاجرت کاری، مهاجرت از طریق حرفه، مهاجرت اسکیل، مهاجرت با استفاده از مهارت ، مهاجرت از طریق مهارت شغلی، مهاجرت با استفاده از پول، مهاجرت پولی، مهاجرت بیزینسی، مهاجرت از طریق ویزای اسپانسر شغلی، مهاجرت از طریق اسپانسر کاری، مهاجرت اسپانسری، مهاجرت از طریق ویزای تحصیلی و دانشجویی، مهاجرت از طریق ویزای خانوادگی، مهاجرت از طریق ویزای کار، مهاجرت از طریق ویزای گردشگری، مهاجرت توریستی، مهاجرت از طریق ویزای توریستی، مهاجرت با استفاده از ویزای مهارت شغلی، مهاجرت از طریق ویزای مهارت کاری، مهاجرت از طریق نامزدی، مهاجرت از طریق ویزای نامزدی، مهاجرت از طریق ویزای ازدواج، مهاجرت از طریق ویزای فرزندان، مهاجرت فرزندان، ویزای فرزند، راه های مهاجرت به استرالیا، راههای مهاجرت به استرالیا، مهاجرت به استرالیا از طریق تخصص، هزینه مهاجرت، هزینه های مهاجرت، هزینه مهاجرت به استرالیا، هزینه مهاجرت به کشور استرالیا، فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا،

لایحه جدید: دارندگان ویزای جدید اسکیل ایالتی همانند دارندگان ویزای اقامت دائم, ،به خدمات دولتی دسترسی خواهند داشت.

این لایحه موارد زیر را اصلاح می کند:

  • قانون نظام مالیاتی جدید (کمک به خانواده) سال 1999
  • قانون خدمات معلولیت 1986
  • قانون تضمین حق منصفانه 2012
  • قانون حمایت از آموزش عالی 2003
  • قانون طرح ملی بیمه ناتوانی 2013
  • قانون پرداخت والدین 2010
  • قانون تأمین اجتماعی 1991

این لایحه برای دارندگان هر دو ویزای 491 و 494 اعمال می شود.

تاثیر این لایحه برای دارندگان ویزاهای مهارتی موقت میباشد که امکان دسترسی به پرداخت های رفاهی و خدمات دولتی را همانند دارندگان ویزاهای دائم, خواهند داشت. این امر در واقع مسیری را برای اقامت دائم فراهم می کند.

این تمهیدات همچنین اطمینان حاصل می کند که دارندگان ویزای موقت مهارتی ایالتی (در مقایسه با دارندگان ویزاهای اسکیل دائمی که در مناطق کلانشهر هستند) وضعیت متفاوتی نداشته باشند.

اصلاحات احتمالی ویزاهای مهارتی استرالیا ۲۰۲۰

You May Also Like