افرادی‭ ‬که‭ ‬حداقل‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬والدین‌شان‭ ‬شهروند‭ ‬استرالیا‭ ‬یا‭ ‬مقیم‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬تحت‭ ‬روش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬زیر‭ ‬می‌توانند‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭.‬

ویزای‭ ‬فرزند،‭ ‬ساب‌کلاس ‭ ‬۱۰۱

 • این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬فرزندی‭ ‬که‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬است،‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬والدین‭ ‬خود‭ ‬زندگی‭ ‬کنند‭. ‬
 • این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬والدین‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬اسپانسر‭ ‬فرزند‭ ‬یا‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬شوند‭. ‬
 • والدین‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نمایندگی‭ ‬از‭ ‬فرزندان‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬جهت‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭.‬

‭ *‬معمولا‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬سن‭ ‬دارند،‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬ولی‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬سنی‭ ‬بالاتر‭ ‬هم‭ ‬تحت‭ ‬شرایط‭ ‬خاصی‭ ‬می‌توانند‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کنند‭.‬

‭ *‬فرزند‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬درخواست‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬اخذ‭ ‬ویزا‭ ‬بایستی‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭.‬

برای‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬بایستی‭ ‬حد‌اقل‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬والدین‭ ‬فرد‭:‬

شهروند‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬یا

 • ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬یا
 •  ‬شهروند‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬نیوزیلند‭ ‬باشند.

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭:‬

 •  ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬عزیمت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نامحدود‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد.
 • ‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬شود.
 •  ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ – ‬Medicare‭ – ‬استفاده‭ ‬کند.
 • ‭ ‬درصورت‭ ‬داشتن‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬شهروندی‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کند.
 • ‭ ‬بستگان‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم،‭ ‬اسپانسر‭ ‬کند.

ویزای‭ ‬فرزندخواندگی،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۰۲

 • این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬فرزندی‭ ‬که‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کند،‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬والدینی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬خود‭ ‬پذیرفته‌اند،‭ ‬زندگی‭ ‬کند‭.‬
 • والدینی‭ ‬که‭ ‬فرزندی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬خود‭ ‬پذیرفته‌اند،‭ ‬اسپانسر‭ ‬او‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬او‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭.‬

این‭ ‬ویزا‭ ‬برای‭ ‬فرزندانی‭ ‬است‭ ‬که‭:‬

 • خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند.
 • زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬باشند.
 • ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬در‭ ‬آمده‌‭ ‬باشند‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬باشند.
 • ‬توسط‭ ‬والدینی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬خود‭ ‬پذیرفته‌اند‭ ‬حمایت‭ (‬اسپانسر‭) ‬شوند

والدینی‭ ‬که‭ ‬فرزند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬خود‭ ‬می‌پذیرند‭ ‬بایستی‭:‬

 •  ‬شهروند‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬یا
 •  ‬دارنده‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬و‭ ‬یا
 • شهروند‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬نیوزیلند‭ ‬باشند.

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭:‬

 •  ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دائم‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد.
 •  ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬شود.
 • ‭ ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ – ‬Medicare‭ – ‬استفاده‭ ‬کند.
 •  ‬درصورت‭ ‬داشتن‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬شهروندی‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کند.
 • ‭ ‬بستگان‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم،‭ ‬اسپانسر‭ ‬کنند.

‭*‬ در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سازمانی‭ ‬در‭ ‬ایالت‭ ‬یا‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬انجام‭ ‬شود،‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬نهایی‌شدن‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬درخواست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اعلام‭ ‬نمایید‭.‬

ویزای‭ ‬خویشاوندان‭ ‬کودک‭ ‬یتیم،‭ ‬ساب‌کلاس ‭ ‬۱۱۷

این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬کودکان‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سالی‭ ‬که‭ ‬یا‭ ‬یتیم‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬والدین‭ ‬آنهم‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نمی‌باشند‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بستگان‭ ‬نزدیک‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسر‭ – ‬می‌شوند،‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬با‭ ‬خویشاندان‭ ‬حامی‭ – ‬اسپانسر‭ – ‬خود‭ ‬بصورت‭ ‬دائم‭ ‬زندگی‭ ‬کنند‭.‬

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭:‬

فرزندانی‭ ‬می‌توانند‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭ ‬که‭:‬

 •  ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند
 • ‭ ‬یتیم‭ ‬باشند‭ ‬یا‭ ‬والدین‭ ‬آنها‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نباشند
 • ‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬باشند
 • ‭ ‬توسط‭ ‬خویشاوند‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬شهروند‭ ‬استرالیا،‭ ‬مقیم‭ ‬دائم‭ ‬یا‭ ‬شهروند‭ ‬نیوزیلند‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسر‭ – ‬شوند
 • ‭ ‬مجرد‭ ‬باشند

‭*‬ اسپانسر‭ ‬بایستی‭ ‬شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬سرپرستی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭:‬

 • ‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دائم‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
 • در‭ ‬استرالیا‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬شود
 • ‭ ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ – ‬Medicare‭ – ‬استفاده‭ ‬کند
 • ‭ ‬درصورت‭ ‬داشتن‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬شهروندی‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کند
 • ‭ ‬بستگان‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم،‭ ‬اسپانسر‭ ‬کنند

ویزای‭ ‬فرزند‭ ‬وابسته،‭ ‬ساب‌کلاس ‭ ‬۴۴۵

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اقامت‭ ‬موقت‭ ‬است‭ ‬واغلب‭ ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬والدین‌شان‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬شهروند‭ ‬یا‭ ‬مقیم‭ ‬دائم‭ ‬استرالیایی‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬پدر‭ ‬یا‭ ‬مادر‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ویزای‭ ‬همسری‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬رفته‌اند‭ ‬و‭ ‬می‌خواهند‭ ‬فرزندشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پرونده‭ ‬خود‭ ‬اضافه‭ ‬کنند‭.‬

مزایای‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ :‬

 • به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬والدینش‭ ‬صادر‭ ‬شود،‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
 • در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اعطای‭ ‬ویزای‭ ‬موقت‭ ‬به‭ ‬والدین،‭ ‬فرزند‭ ‬به‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬همسری‭ ‬اضافه‭ ‬شود،‭ ‬اخذ‭ ‬آن‭ ‬الزامی‭ ‬است

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭:‬

فرزندانی‭ ‬می‌توانند‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭ ‬که‭:‬

 •  ‬والدین‭ ‬آنها‭ ‬دارای‭ ‬ویزای‭ ‬موقت‭ ‬شریک‭ ‬زندگی‭ – ‬ساب‌‌کلاس‌های‭ ‬۳۰۹‭ ‬یا‭ ‬۸۲۰‭ – ‬باشند
 • ‭ ‬توسط‭ ‬همان‭ ‬شخصی‭ ‬که‭ ‬اسپانسر‭ ‬والدین‌شان‭ ‬شده‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسر‭ – ‬شوند
 • ‭ ‬مجرد‭ ‬باشند
 • ‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬باشند

‭*‬ در‭ ‬مورد‭ ‬سن،‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬خاص‭ ‬استثنإهایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭:‬

 • ‭ ‬وارد‭ ‬خاک‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬شریک‭ ‬والدینش‭ ‬صادر‭ ‬شود‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
 • ‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬شود
 • ‭ ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ – ‬Medicare‭ – ‬استفاده‭ ‬کند
 • ‭ ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬ویزای‭ ‬موقت‭ ‬دارای‭ ‬اعتبار‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬سفر‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬