برای جلوگیری از رکود، پذیرش مهاجران می بایست افزایش یابد

بهترین فرصت استرالیا برای جلوگیری از رکود، تشویق رشد بالای مهاجران است. هرچند، رشد جمعیت استرالیا تا حدودی بواسطه کاهش تعداد مهاجرت به سرعت در حال کاهش است، بنابراین بنا بر گزارش منتشر شده در وال استریت ژورنال این کشور در خطر از دست دادن یکی از قوی ترین ستونهای رشدش قرار دارد آن هم در زمانی که خطر رکود وجود دارد.

ادامه خواندن “برای جلوگیری از رکود، پذیرش مهاجران می بایست افزایش یابد”