اصلاحات احتمالی ویزاهای مهارتی استرالیا 2020

لایحه جدید: دارندگان ویزای جدید اسکیل ایالتی همانند دارندگان ویزای اقامت دائم, ،به خدمات دولتی دسترسی خواهند داشت. این لایحه موارد زیر را اصلاح می کند: قانون نظام مالیاتی جدید (کمک به خانواده) سال 1999 قانون خدمات معلولیت 1986 قانون تضمین حق منصفانه 2012 قانون حمایت از آموزش عالی 2003 قانون طرح ملی بیمه ناتوانی […]

سمینار رایگان تخصصی کاریابی بین المللی و ویزاهای استرالیا و نیوزیلند