برنامه ثبتنام برای skill work regional از ژانویه 2020 آغاز می شود و کل مراحل توسط دولت مرکزی ایالت NSW انجام می شود.

:شرایط اصلی صلاحیت برای این ویزا

شغل شما باید در لیست مشاغل اسکیل ویزا باشد.

مهارت شغلی شما باید ارزیابی شود.

باید زیر 45 سال داشته باشید.

باید به زبان انگلیسی تسلط داشته باشید.

سلامتی پزشکی و شخصیتی (اخلاقی)داشته باشید.

الزامات لازم برای انتخاب شدن توسط NSW

اگر شما در ایالت NSW زندگی و کار می کنید:

شغل شما باید در لیست شماره یک مشاغل اسکیل ایالت NSW باشد

شما حداقل 12 ماه سابقه کار در شغل خود یا شغل مرتبط داشته باشید.

اگر اخیرا تحصیلات خود را در NSW کامل کرده اید:

شغل انتخابی شما باید در لیست شماره 2 مشاغل ایالت NSW باشد.

محل تحصیل شما در یکی از مناطق خاص NSWواقع شده است.

این تحصیلات متناسب با شرایط لازم تحصیلات استرالیا باشد و در حین تکمیل آن در یکی از مناطق خاص NSW زندگی کرده اید.

تحصیلات شما از نظر اداره ارزیابی مربوطه ارتباط نزدیکی با شغل انتخابی شما داشته و در 12 ماه گذشته کامل شده است.

اگر متقاضی خارج از استرالیا هستید:

شغل شما باید در لیست شماره 2 مشاغل ایالت NSW  باشد.

شما باید پیشنهاد شغلی (35 ساعت در هفته) در رابطه با شغل انتخابی خود یا شغل مرتبط آن داشته باشید.

حداقل 5 سال سابقه کار در شغل انتخابی خود یا شغل  بسیار مرتبط با آن داشته باشید.

خانواده درجه یک شما در مناطق خاصی در ایالت NSW .زندگی می کنند

برنامه ثبت نام برای کار در مناطق رجینال ۲۰۲۰

You May Also Like