ویزای خویشاوندی امریکا

کشور ایالات متحده امریکا علارغم بسیار از کشورهای جهان که ارائه شهروندی را فقط منحصر به متقاضی ویزا درآورداند  ، اهمیت خاصی برای خوشاوندان نزدیک و خانواده درجه یک  متقاضی قائل شده و مایل است نزدیکان شهروندان در کنار خانواده خود باشند.

در جدول زیر ، واژه گرین کارت به افرادی رجوع میکند که بهر نحو  فقط کارت اقامت  امریکا را در دسترس دارند و شهروند به افرادی  گفته میشود که از زمان گرین کارت آنها حداقل پنج سال گذشته و روند معمول شهروندی طی شده و درواقع سیتیزن امریکا شده اند.

توجه داشته باشید که کسی که گرین کارت دارد فقط قادر است فرزندان زیر ۲۱ سال و مجرد و همسر خود را به امریکا منتقل کند ولی شهروند امریکا میتواند فرزندان مجرد و متاهل و نامزد و همسر و برادر و خواهر وخانواده درجه یک انها و  همینطور پدر و مادر خود را منتقل کند.

کد ویزا مدت زمان تقریبی

کاملا متغیر بستگی به تعداد متقاضی دارد

وضعیت ویزای

فرد مقیم در امریکا

نسبت  متقاضی با فردی که در امریکاست
K1 ۴ تا ۶ ماه شهروند نامزد
IR-1 ۲ تا ۳ سال شهروند – گرین کارت همسر
R5 حدود ۵ سال شهروند باید حداقل ۲۱ سال سن داشته باشد پدر و مادر
F1 ۷ سال شهروند – فرزندان مجرد زیر ۲۱ سال
F2-A ۲ سال گرین کارد همسر و فرزندان مجرد زیر ۲۱ سال
F2-B ۷ سال گرین کارد همسر و فرزندان مجردبالای ۲۱ سال
F3 حدود ۱۲ سال شهروند فرزندان متاهل به همراه همسر و فرزندانشان
F4 حدود ۱۲ سال شهروند باید حداقل ۲۱ سال سن داشته باشد برادر و خواهر به همراه همسر و فرزندان

اخطار: در صورتیکه بهر عنوان به  اداره مهاجرت ثابت شود که ازدواج بصورت واقعی نبوده و فقط برای اقامت در امریکا باشد هر دو طرف  به ۵ سال زندان و پس از آن ۲۵۰۰۰۰ دلار جریمه نقدی و در انتها از کشور اخراج خواهند شد.