طرح ( Paid Parental Leaveمرخصی با حقوق والدین): اطلاعات برای کارفرمایان درباره والدین جدید که در مرخصی از کار هستند

دولت استرالیا از طریق Paid Parental Leaveبه والدین واجد شرایط حمایت مالی می کند. این به والدین کمک می کند برای مراقبت از یک نوزاد تازه متولد شده یا فرزند خوانده جدید از کار خود مرخصی بگیرند.

 

این طرح برای والدین شاغل 2پرداختی دارد:

• ( Parental Leave Payپرداختی مرخصی والدین)

• ( Dad and Partner Payپرداختی پدر و شریک زندگی).

Parental Leave Payبرای سرپرست اصلی کودک است.

والدین می توانند تا 18هفته مرخصی با حقوق بگیرند. در صورت لزوم ، ما وجوه Parental Leave Payرا به شما پرداخت خواهیم کرد تا به کارمندان خود بدهید. بعضی اوقات ما مستقیما به آنها پرداخت خواهیم کرد. Dad and Partner Pay برای پدران یا شرکای زندگی شاغل شامل والدین فرزند خوانده و زوج های همجنس است. آنها می توانند تا 2هفته پرداختی را دریافت کنند. ما Dad and Partner Payرا مستقیما به کارمندان پرداخت خواهیم کرد. Parental Leave Payو Dad and Partner Payبرای کارمندان واجد aرایط تمام وقت، نیمه وقت، گاه به گاه، فصلی، قراردادی و خود اشتغال در دسترس هستند. در صورتی که نوزاد مرده بدنیا بیاید یا بعد از زایمان فوت کند کارمند هنوز ممکن است این پرداختی ها را دریافت کند.

نقش شما در این طرح

 

شما نقش مهمی در طرح Paid Parental Leave بازی می کنید. ممکن است کارمند شما بخواهد برای مراقبت از فرزند تازه متولد شده یا فرزند خوانده جدید مرخصی بگیرد و بخواهد برای درخواست بدهدDad and Partner Pay یاParental Leave Pay وظیفه کارمند شماست که برای Parental Leave Pay از طریق ما درخواست کند و درباره ترتیبات مرخصی با شما مذاکره کند. برای دریافت ،Parental Leave Pay کارمند شما باید تمام معیارها را برآورده کند. ما ممکن است Parental Leave Pay را مستقیما به کارمند شما بپردازیم. اگر شما مجبور به دادن Parental Leave Pay به یک کارمند باشید، ما به شما اطلاع خواهیم داد. ما همچنین به شما وجوه Parental Leave Pay را می دهیم تا به کارمند خود پرداخت کنید.

 

شما باید Parental Leave Payرا به کارمندی بدهید که:

• یک فرزند تازه متولد شده یا فرزند خوانده جدید دارد.

• حداقل 12 ماه قبل از تاریخ مورد انتظار برای تولد بچه یا فرزندخواندگی برای شما کار کرده است.

• حداقل تا پایان دوره Paid Parental Leave اش، کارمند شما خواهد بود.

• در استرالیا زندگی می کند.

• انتظار می رود حداقل 8 هفته Parental Leave Pay دریافت کند.

 

کسب و کار شما باید ( Australian Business Number (ABN شماره کسب و کار استرالیا داشته باشد تا بخشی از این طرح باشد.

اگر کارمند شما معیارهای فوق را برآورده نمی کند، نیازی به دادن Parental Leave Payندارید. ما آنها را مستقیما پرداخت خواهیم کرد. با این حال، اگر شما هر دو موافق باشید، هنوز می توانید آن را به کارمند خود بپردازید. شما لازم نیست قبل از دریافت وجوه از ما، Parental Leave Payرا به کارمند خود بدهید. شما مجبور نیستید که Dad and Partner Payبه کارمند خود بپردازید. فقط باید بدانید که ممکن است کارمند شما در مورد گرفتن مرخصی بدون حقوق از شما سؤال کند تا بتواند آن را دریافت کند. ما ادعای او را ارزیابی خواهیم کرد و در صورت واجد شرایط بودن Dad and Partner Payرا مستقیما به او پرداخت خواهیم کرد. صحبت با کارمند تان در مورد مرخصی والدین اگر کارمند شما در انتظار تولد بچه یا فرزند خوانده است، در مورد برنامه هایش با او زودتر صحبت کنید.

 

برخی از موضوعاتی که باید مورد بحث قرار گیرند عبارتند از:

• چه نوع مرخصی در دسترس است و چگونه می توان آنرا همزمان با ( Parental Leave Payمثلا مرخصی با حقوق یا بدون

حقوق) گرفت.

• چه موقع کارمند شما دوست دارد مرخصی خود را شروع کند و چه موقع انتظار دارد که به سر کار برگردد

• او دوست دارد بازگشت خود به کار را چطور مدیریت کنند (برای مثال ، بازگشت به کار نیمه وقت)

• اطلاعاتی که کارمند شما هنگامی که درخواست Parental Leave Payرا ارائه می دهد، باید در مورد کسب و کارتان به ما ارائه دهد.

 

تأثیر مزایای مرخصی در ویزای استرالیا

این طرح به کارمندان شما یک حق مرخصی نمی دهد. آنها باید در مورد ترتیبات مرخصی با شما مذاكره كنند. Parental Leave Payیا Dad and Partner Payکارمند شما هیچ یک از مزایای مرخصی موجود آنها را تغییر نمی دهد. طبق ( Fair Work Act 2009قانون منصفانه کار ،)2009کارمندان با سابقه شما می توانند حداقل 12ماه مرخصی بدون حقوق دریافت کنند. آنها همچنین می توانند 12ماه مرخصی بدون حقوق دیگر را علاوه بر آن درخواست کنند. یک کارمند با سابقه کسی است. که 12ماه یا بیشتر برای کسب و کار شما کار کرده باشد. اگر کارمند شما جزئی از یک زوج باشد، هر دو آنها ممکن است طبق ( National Employment Standardsاستاندارد ملی استخدام)، مرخصی والدینی بدون پرداخت حقوق را دریافت کنند. در این موارد ، مزایای حداقل دیگری نیز وجود دارد که شما باید از آنها آگاه باشید. به عنوان مثال، آنها می توانند حداکثر 3هفته مرخصی بدون حقوق را در همان زمان، بلافاصله پس از تولد بچه یا فرزندخواندگی دریافت کنند. اگر موافق باشید، آنها می توانند آنرا هر زمانی در 6هفته اول پس از تولد بچه یا فرزندخواندگی استفاده کنند. آنها همچنین می توانند روی هم از 24 ماه مرخصی بدون حقوق والدینی استفاده کنند. اگر حق مرخصی زایمان یا مرخصی والدینی بخشی از یک توافقنامه صنفی یا قانون باشد، شما نمی توانید آنرا رد کنید. این امر برای طول مدت توافقنامه یا قانون صدق می کند.

 

چگونه این طرح به کسب و کار (بیزینس در استرالیا) شما و والدین کمک می کند?

طرح Paid Parental Leaveبه شما کمک می کند که :

 

• با تشویق کارمندان به ارتباط با محل کار خود در موقعی که فرزندداری می کنند، کارمندان با ارزش و ماهر را حفظ کنید

• بدون نیاز به تأمین وجوه Parental Leave Payاز طرف خودتان، یک محل کار خانواده دوست ایجاد کنید

• مشارکت نیروی کار برای والدین جدید را در دراز مدت افزایش دهید.

 

این طرح از طریق زیر به والدین کمک می کند :

• کمک به آنها در زمانی که مرخصی می گیرند تا از کودک جدید مراقبت کنند.

• ارتقاء برابری بین زن و مرد و تعادل بین کار و زندگی خانوادگی.