لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا برای سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ منتشر شد. در این مطلب تغییرات جدید لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا شرح داده خواهد شد.

قبل از ۱ جولای، هم برای ویزای اسپانسر شغلی و هم مهاجرت از طریق مهارت یک لیست مشترک MLTSSL ارائه می شد و همین طور یک لیست STSOL.
اما از این به بعد (از ۱ جولای ۲۰۱۷)، این لیست ها متفاوت می باشند:

 1. گروه ۱ (IFSOL) : مشاغل مربوط به ویزای مهارت ساب کلاس ۱۸۹ و ویزاهای مهارتی اسپانسر خانوادگی ساب کلاس ۴۸۹٫
 2. گروه ۲ (STNOL) : مشاغل مربوط به ویزاهای ایالتی وناحیه ای ساب کلاس ۱۹۰ و ۴۸۹٫
 • در مقایسه با قبل از ۱ جولای، ۶ شغل از لیست ویزای مهارتی ۴۸۹ حذف شده اند. مشاغل حذف شده شامل موارد زیر می باشند که البته ۲ مورد آخر همچنان در لیست ویزاهای اسپانسر ایالتی موجود هستند:
  Sea Transport Professionals
  Psychotherapists (کلاً)
  Production Manager (Mining)
  Anaesthetists
 • ۱۳ شغل به طور کلی از approved lists حذف شده اند. شامل:
  Senior Managers
  Statisticians
  Economists
  Mining Engineers
  Engineering Professionals NEC
  Chemists
 • ۱۶ شغل جدید به لیست ویزای اسپانسر ایالتی افزوده شده اند که قبلاً وجود نداشتند:
  Air Transport Professionals
  ICT Support Staff
  Butchers and Retail Buyers

نتیجه:

تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا عمده بوده اند اما بیشتر مشاغلی اضافه شده اند تا حذف. اما در هر صورت ممکن است این تغییرات برای بعضی متقاضیان نا خوشایند باشد. اگر می خواهید شرایط خود برای این نوع ویزا را بدانید، کافی است فرم ارزیابی ویزای استرالیا را پر نمایید تا کارشناسان ما در اولین فرصت شرایط شما را بررسی نمایند.

لیست مشاغل ویزای مهارتی از ۱ جولای ۲۰۱۷:

Occupation STNOL IFSOL ESOL
۱۱۱۱۱۱ Chief Executive or Managing Director MLTSSL
۱۱۱۲۱۱ Corporate General Manager MLTSSL
۱۲۱۱۱۱ Aquaculture Farmer STSOL
۱۲۱۲۱۱ Cotton Grower STSOL
۱۲۱۲۱۲ Flower Grower STSOL
۱۲۱۲۱۳ Fruit or Nut Grower STSOL
۱۲۱۲۱۴ Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ) STSOL
۱۲۱۲۱۵ Grape Grower STSOL
۱۲۱۲۱۶ Mixed Crop Farmer STSOL
۱۲۱۲۱۷ Sugar Cane Grower STSOL
۱۲۱۲۲۱ Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ) STSOL
۱۲۱۲۹۹ Crop Farmers nec STSOL
۱۲۱۳۱۱ Apiarist STSOL
۱۲۱۳۱۲ Beef Cattle Farmer STSOL
۱۲۱۳۱۳ Dairy Cattle Farmer STSOL
۱۲۱۳۱۶ Horse Breeder STSOL
۱۲۱۳۱۷ Mixed Livestock Farmer STSOL
۱۲۱۳۱۸ Pig Farmer STSOL
۱۲۱۳۲۱ Poultry Farmer STSOL
۱۲۱۳۲۲ Sheep Farmer STSOL
۱۲۱۳۹۹ Livestock Farmers nec STSOL
۱۲۱۴۱۱ Mixed Crop and Livestock Farmer STSOL
۱۳۱۱۱۲ Sales and Marketing Manager STNOL STSOL
۱۳۱۱۱۳ Advertising Manager STNOL STSOL
۱۳۲۱۱۱ Corporate Services Manager STNOL STSOL
۱۳۲۲۱۱ Finance Manager STNOL STSOL
۱۳۲۳۱۱ Human Resource Manager STNOL STSOL
۱۳۲۵۱۱ Research and Development Manager STNOL STSOL
۱۳۳۱۱۱ Construction Project Manager STNOL IFSOL MLTSSL
۱۳۳۱۱۲ Project Builder IFSOL
۱۳۳۲۱۱ Engineering Manager STNOL IFSOL MLTSSL
۱۳۳۴۱۱ Manufacturer STNOL STSOL
۱۳۳۵۱۱ Production Manager (Forestry) STSOL
۱۳۳۵۱۲ Production Manager (Manufacturing) STNOL STSOL
۱۳۳۵۱۳ Production Manager (Mining) STNOL STSOL
۱۳۳۶۱۱ Supply and Distribution Manager STNOL STSOL
۱۳۴۱۱۱ Child Care Centre Manager STNOL IFSOL MLTSSL
۱۳۴۲۱۱ Medical Administrator (Aus) / Medical Superintendent (NZ) IFSOL
۱۳۴۲۱۲ Nursing Clinical Director STNOL IFSOL MLTSSL
۱۳۴۲۱۳ Primary Health Organisation Manager STNOL IFSOL MLTSSL
۱۳۴۲۱۴ Welfare Centre Manager STNOL IFSOL MLTSSL
۱۳۴۲۹۹ Health and Welfare Services Managers nec STNOL STSOL
۱۳۴۳۱۱ School Principal STNOL STSOL
۱۳۴۴۱۱ Faculty Head MLTSSL
۱۳۴۴۹۹ Education Managers nec STNOL STSOL
۱۳۵۱۱۱ Chief Information Officer MLTSSL
۱۳۵۱۱۲ ICT Project Manager STNOL STSOL
۱۳۵۱۹۹ ICT Managers nec STNOL STSOL
۱۳۹۹۱۱ Arts Administrator or Manager STNOL STSOL
۱۳۹۹۱۲ Environmental Manager MLTSSL
۱۳۹۹۱۳ Laboratory Manager STNOL STSOL
۱۳۹۹۱۴ Quality Assurance Manager STNOL STSOL
۱۳۹۹۹۹ Specialist Managers nec STNOL STSOL
۱۴۱۱۱۱ Cafe or Restaurant Manager STNOL STSOL
۱۴۱۳۱۱ Hotel or Motel Manager STNOL STSOL
۱۴۱۹۹۹ Accommodation and Hospitality Managers nec STNOL STSOL
۱۴۲۱۱۴ Hair or Beauty Salon Manager STNOL STSOL
۱۴۲۱۱۵ Post Office Manager STNOL STSOL
۱۴۹۱۱۲ Fitness Centre Manager STNOL STSOL
۱۴۹۱۱۳ Sports Centre Manager STNOL STSOL
۱۴۹۲۱۲ Customer Service Manager STNOL STSOL
۱۴۹۳۱۱ Conference and Event Organiser STNOL STSOL
۱۴۹۴۱۳ Transport Company Manager STNOL STSOL
۱۴۹۹۱۳ Facilities Manager STNOL STSOL
۲۱۱۱۱۲ Dancer or Choreographer STNOL STSOL
۲۱۱۲۱۲ Music Director STNOL STSOL
۲۱۱۲۱۳ Musician (Instrumental) MLTSSL
۲۱۱۲۹۹ Music Professionals nec STNOL STSOL
۲۱۱۳۱۱ Photographer STNOL STSOL
۲۱۱۴۹۹ Visual Arts and Crafts Professionals nec STNOL STSOL
۲۱۲۱۱۱ Artistic Director STNOL STSOL
۲۱۲۲۱۲ Book or Script Editor STNOL STSOL
۲۱۲۳۱۲ Director (Film, Television, Radio or Stage) STNOL STSOL
۲۱۲۳۱۴ Film and Video Editor STNOL STSOL
۲۱۲۳۱۵ Program Director (Television or Radio) STNOL STSOL
۲۱۲۳۱۶ Stage Manager STNOL STSOL
۲۱۲۳۱۷ Technical Director STNOL STSOL
۲۱۲۳۱۸ Video Producer STNOL STSOL
۲۱۲۴۱۱ Copywriter STNOL STSOL
۲۱۲۴۱۲ Newspaper or Periodical Editor STNOL STSOL
۲۱۲۴۱۳ Print Journalist STNOL STSOL
۲۱۲۴۱۵ Technical Writer STNOL STSOL
۲۱۲۴۱۶ Television Journalist STNOL STSOL
۲۱۲۴۹۹ Journalists and Other Writers nec STNOL STSOL
۲۲۱۱۱۱ Accountant (General) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۲۱۱۱۲ Management Accountant STNOL IFSOL MLTSSL
۲۲۱۱۱۳ Taxation Accountant STNOL IFSOL MLTSSL
۲۲۱۲۱۱ Company Secretary STNOL STSOL
۲۲۱۲۱۳ External Auditor STNOL IFSOL MLTSSL
۲۲۱۲۱۴ Internal Auditor STNOL IFSOL MLTSSL
۲۲۲۱۱۱ Commodities Trader STNOL STSOL
۲۲۲۱۱۲ Finance Broker STNOL STSOL
۲۲۲۱۱۳ Insurance Broker STNOL STSOL
۲۲۲۱۹۹ Financial Brokers nec STNOL STSOL
۲۲۲۲۱۱ Financial Market Dealer STNOL STSOL
۲۲۲۲۱۳ Stockbroking Dealer STNOL STSOL
۲۲۲۲۹۹ Financial Dealers nec STNOL STSOL
۲۲۲۳۱۱ Financial Investment Adviser STNOL STSOL
۲۲۲۳۱۲ Financial Investment Manager STNOL STSOL
۲۲۳۱۱۲ Recruitment Consultant STNOL STSOL
۲۲۳۲۱۱ ICT Trainer STNOL STSOL
۲۲۴۱۱۱ Actuary STNOL IFSOL MLTSSL
۲۲۴۱۱۲ Mathematician STNOL STSOL
۲۲۴۱۱۳ Statistician MLTSSL
۲۲۴۲۱۲ Gallery or Museum Curator STNOL STSOL
۲۲۴۲۱۳ Health Information Manager STNOL STSOL
۲۲۴۲۱۴ Records Manager STNOL STSOL
۲۲۴۳۱۱ Economist MLTSSL
۲۲۴۵۱۱ Land Economist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۲۴۵۱۲ Valuer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۲۴۶۱۱ Librarian STNOL STSOL
۲۲۴۷۱۱ Management Consultant STNOL STSOL
۲۲۴۷۱۲ Organisation and Methods Analyst STNOL STSOL
۲۲۴۹۱۴ Patents Examiner STNOL STSOL
۲۲۴۹۹۹ Information and Organisation Professionals nec STNOL STSOL
۲۲۵۱۱۱ Advertising Specialist STNOL STSOL
۲۲۵۱۱۳ Marketing Specialist STNOL STSOL
۲۲۵۲۱۱ ICT Account Manager STNOL STSOL
۲۲۵۲۱۲ ICT Business Development Manager STNOL STSOL
۲۲۵۲۱۳ ICT Sales Representative STNOL STSOL
۲۲۵۳۱۱ Public Relations Professional STNOL STSOL
۲۲۵۴۹۹ Technical Sales Representatives nec STNOL STSOL
۲۳۱۱۱۱ Aeroplane Pilot STNOL STSOL
۲۳۱۱۱۳ Flying Instructor STNOL STSOL
۲۳۱۱۱۴ Helicopter Pilot STNOL STSOL
۲۳۲۱۱۱ Architect STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۲۱۱۲ Landscape Architect STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۲۲۱۲ Surveyor STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۲۲۱۳ Cartographer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۲۲۱۴ Other Spatial Scientist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۲۳۱۱ Fashion Designer STNOL STSOL
۲۳۲۳۱۲ Industrial Designer STNOL STSOL
۲۳۲۳۱۳ Jewellery Designer STNOL STSOL
۲۳۲۴۱۱ Graphic Designer STNOL STSOL
۲۳۲۴۱۲ Illustrator STNOL STSOL
۲۳۲۴۱۴ Web Designer STNOL STSOL
۲۳۲۵۱۱ Interior Designer STNOL STSOL
۲۳۲۶۱۱ Urban and Regional Planner STNOL STSOL
۲۳۳۱۱۱ Chemical Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۱۱۲ Materials Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۲۱۱ Civil Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۲۱۲ Geotechnical Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۲۱۳ Quantity Surveyor STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۲۱۴ Structural Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۲۱۵ Transport Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۳۱۱ Electrical Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۴۱۱ Electronics Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۵۱۱ Industrial Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۵۱۲ Mechanical Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۵۱۳ Production or Plant Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۶۱۱ Mining Engineer (excluding Petroleum) MLTSSL
۲۳۳۶۱۲ Petroleum Engineer MLTSSL
۲۳۳۹۱۱ Aeronautical Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۹۱۲ Agricultural Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۹۱۳ Biomedical Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۹۱۴ Engineering Technologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۹۱۵ Environmental Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۹۱۶ Naval Architect (Aus) / Marine Designer (NZ) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۳۹۹۹ Engineering Professionals nec MLTSSL
۲۳۴۱۱۱ Agricultural Consultant STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۴۱۱۲ Agricultural Scientist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۴۱۱۳ Forester (Aus) / Forest Scientist (NZ) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۴۲۱۱ Chemist MLTSSL
۲۳۴۲۱۲ Food Technologist MLTSSL
۲۳۴۲۱۳ Wine Maker STSOL
۲۳۴۳۱۲ Environmental Consultant MLTSSL
۲۳۴۳۱۳ Environmental Research Scientist MLTSSL
۲۳۴۳۹۹ Environmental Scientists nec MLTSSL
۲۳۴۴۱۱ Geologist STNOL STSOL
۲۳۴۴۱۲ Geophysicist MLTSSL
۲۳۴۴۱۳ Hydrogeologist MLTSSL
۲۳۴۵۱۱ Life Scientist (General) MLTSSL
۲۳۴۵۱۳ Biochemist MLTSSL
۲۳۴۵۱۴ Biotechnologist MLTSSL
۲۳۴۵۱۵ Botanist MLTSSL
۲۳۴۵۱۶ Marine Biologist MLTSSL
۲۳۴۵۱۷ Microbiologist MLTSSL
۲۳۴۵۱۸ Zoologist MLTSSL
۲۳۴۵۹۹ Life Scientists nec MLTSSL
۲۳۴۶۱۱ Medical Laboratory Scientist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۴۷۱۱ Veterinarian STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۴۹۱۱ Conservator MLTSSL
۲۳۴۹۱۲ Metallurgist MLTSSL
۲۳۴۹۱۳ Meteorologist MLTSSL
۲۳۴۹۱۴ Physicist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۳۴۹۹۹ Natural and Physical Science Professionals nec MLTSSL
۲۴۱۱۱۱ Early Childhood (Pre-primary School) Teacher STNOL IFSOL MLTSSL
۲۴۱۲۱۳ Primary School Teacher STNOL STSOL
۲۴۱۳۱۱ Middle School Teacher (Aus) Intermediate School Teacher (NZ) STNOL STSOL
۲۴۱۴۱۱ Secondary School Teacher STNOL IFSOL MLTSSL
۲۴۱۵۱۱ Special Needs Teacher STNOL IFSOL MLTSSL
۲۴۱۵۱۲ Teacher of the Hearing Impaired STNOL IFSOL MLTSSL
۲۴۱۵۱۳ Teacher of the Sight Impaired STNOL IFSOL MLTSSL
۲۴۱۵۹۹ Special Education Teachers nec STNOL IFSOL MLTSSL
۲۴۲۱۱۱ University Lecturer MLTSSL
۲۴۹۱۱۱ Education Adviser STNOL STSOL
۲۴۹۲۱۱ Art Teacher (Private Tuition) STNOL STSOL
۲۴۹۲۱۲ Dance Teacher (Private Tuition) STNOL STSOL
۲۴۹۲۱۴ Music Teacher (Private Tuition) STNOL STSOL
۲۴۹۲۹۹ Private Tutors and Teachers nec STNOL STSOL
۲۴۹۳۱۱ Teacher of English to Speakers of Other Languages STNOL STSOL
۲۵۱۱۱۱ Dietitian STNOL STSOL
۲۵۱۱۱۲ Nutritionist STNOL STSOL
۲۵۱۲۱۱ Medical Diagnostic Radiographer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۱۲۱۲ Medical Radiation Therapist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۱۲۱۳ Nuclear Medicine Technologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۱۲۱۴ Sonographer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۱۳۱۲ Occupational Health and Safety Adviser STNOL STSOL
۲۵۱۴۱۱ Optometrist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۱۴۱۲ Orthoptist STNOL STSOL
۲۵۱۵۱۱ Hospital Pharmacist STNOL STSOL
۲۵۱۵۱۲ Industrial Pharmacist STNOL STSOL
۲۵۱۵۱۳ Retail Pharmacist STNOL STSOL
۲۵۱۹۱۱ Health Promotion Officer STNOL STSOL
۲۵۱۹۱۲ Orthotist or Prosthetist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۱۹۹۹ Health Diagnostic and Promotion Professionals nec STNOL STSOL
۲۵۲۱۱۱ Chiropractor STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۲۱۱۲ Osteopath STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۲۲۱۱ Acupuncturist STNOL STSOL
۲۵۲۲۱۳ Naturopath STNOL STSOL
۲۵۲۲۱۴ Traditional Chinese Medicine Practitioner STNOL STSOL
۲۵۲۲۹۹ Complementary Health Therapists nec STNOL STSOL
۲۵۲۳۱۱ Dental Specialist STNOL STSOL
۲۵۲۳۱۲ Dentist STNOL STSOL
۲۵۲۴۱۱ Occupational Therapist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۲۵۱۱ Physiotherapist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۲۶۱۱ Podiatrist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۲۷۱۱ Audiologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۲۷۱۲ Speech Pathologist (Aus) / Speech Language Therapist (NZ) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۱۱۱ General Practitioner STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۱۱۲ Resident Medical Officer STNOL STSOL
۲۵۳۲۱۱ Anaesthetist STNOL STSOL
۲۵۳۳۱۱ Specialist Physician (General Medicine) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۳۱۲ Cardiologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۳۱۳ Clinical Haematologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۳۱۴ Medical Oncologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۳۱۵ Endocrinologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۳۱۶ Gastroenterologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۳۱۷ Intensive Care Specialist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۳۱۸ Neurologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۳۲۱ Paediatrician STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۳۲۲ Renal Medicine Specialist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۳۲۳ Rheumatologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۳۲۴ Thoracic Medicine Specialist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۳۹۹ Specialist Physicians nec STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۴۱۱ Psychiatrist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۵۱۱ Surgeon (General) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۵۱۲ Cardiothoracic Surgeon STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۵۱۳ Neurosurgeon STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۵۱۴ Orthopaedic Surgeon STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۵۱۵ Otorhinolaryngologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۵۱۶ Paediatric Surgeon STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۵۱۷ Plastic and Reconstructive Surgeon STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۵۱۸ Urologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۵۲۱ Vascular Surgeon STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۹۱۱ Dermatologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۹۱۲ Emergency Medicine Specialist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۹۱۳ Obstetrician and Gynaecologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۹۱۴ Ophthalmologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۹۱۵ Pathologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۹۱۷ Diagnostic and Interventional Radiologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۹۱۸ Radiation Oncologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۳۹۹۹ Medical Practitioners nec STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۱۱۱ Midwife STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۲۱۱ Nurse Educator STNOL STSOL
۲۵۴۲۱۲ Nurse Researcher STNOL STSOL
۲۵۴۳۱۱ Nurse Manager STNOL STSOL
۲۵۴۴۱۱ Nurse Practitioner STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۱۲ Registered Nurse (Aged Care) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۱۳ Registered Nurse (Child and Family Health) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۱۴ Registered Nurse (Community Health) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۱۵ Registered Nurse (Critical Care and Emergency) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۱۶ Registered Nurse (Developmental Disability) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۱۷ Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۱۸ Registered Nurse (Medical) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۲۱ Registered Nurse (Medical Practice) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۲۲ Registered Nurse (Mental Health) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۲۳ Registered Nurse (Perioperative) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۲۴ Registered Nurse (Surgical) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۲۵ Registered Nurse (Paediatrics) STNOL IFSOL MLTSSL
۲۵۴۴۹۹ Registered Nurses nec STNOL IFSOL MLTSSL
۲۶۱۱۱۱ ICT Business Analyst STNOL IFSOL MLTSSL
۲۶۱۱۱۲ Systems Analyst STNOL IFSOL MLTSSL
۲۶۱۲۱۱ Multimedia Specialist MLTSSL
۲۶۱۲۱۲ Web Developer STNOL STSOL
۲۶۱۳۱۱ Analyst Programmer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۶۱۳۱۲ Developer Programmer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۶۱۳۱۳ Software Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۶۱۳۱۴ Software Tester STNOL STSOL
۲۶۱۳۹۹ Software and Applications Programmers nec MLTSSL
۲۶۲۱۱۱ Database Administrator STNOL STSOL
۲۶۲۱۱۲ ICT Security Specialist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۶۲۱۱۳ Systems Administrator STNOL STSOL
۲۶۳۱۱۱ Computer Network and Systems Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۶۳۱۱۲ Network Administrator STNOL STSOL
۲۶۳۱۱۳ Network Analyst STNOL STSOL
۲۶۳۲۱۱ ICT Quality Assurance Engineer STNOL STSOL
۲۶۳۲۱۲ ICT Support Engineer STNOL STSOL
۲۶۳۲۱۳ ICT Systems Test Engineer STNOL STSOL
۲۶۳۲۹۹ ICT Support and Test Engineers nec STNOL STSOL
۲۶۳۳۱۱ Telecommunications Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۶۳۳۱۲ Telecommunications Network Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۲۷۱۱۱۱ Barrister STNOL IFSOL MLTSSL
۲۷۱۲۹۹ Judicial and Other Legal Professionals nec STNOL STSOL
۲۷۱۳۱۱ Solicitor STNOL IFSOL MLTSSL
۲۷۲۱۱۱ Careers Counsellor STNOL STSOL
۲۷۲۱۱۲ Drug and Alcohol Counsellor STNOL STSOL
۲۷۲۱۱۳ Family and Marriage Counsellor STNOL STSOL
۲۷۲۱۱۴ Rehabilitation Counsellor STNOL STSOL
۲۷۲۱۱۵ Student Counsellor STNOL STSOL
۲۷۲۱۹۹ Counsellors nec STNOL STSOL
۲۷۲۳۱۱ Clinical Psychologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۷۲۳۱۲ Educational Psychologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۷۲۳۱۳ Organisational Psychologist STNOL IFSOL MLTSSL
۲۷۲۳۹۹ Psychologists nec STNOL IFSOL MLTSSL
۲۷۲۴۱۲ Interpreter STNOL STSOL
۲۷۲۴۹۹ Social Professionals nec STNOL STSOL
۲۷۲۵۱۱ Social Worker STNOL IFSOL MLTSSL
۲۷۲۶۱۲ Recreation Officer (Aus) / Recreation Coordinator (NZ) STNOL STSOL
۲۷۲۶۱۳ Welfare Worker STNOL STSOL
۳۱۱۱۱۱ Agricultural Technician STSOL
۳۱۱۲۱۱ Anaesthetic Technician STNOL STSOL
۳۱۱۲۱۲ Cardiac Technician STNOL STSOL
۳۱۱۲۱۳ Medical Laboratory Technician STNOL STSOL
۳۱۱۲۱۵ Pharmacy Technician STNOL STSOL
۳۱۱۲۹۹ Medical Technicians nec STNOL STSOL
۳۱۱۳۱۲ Meat Inspector STNOL STSOL
۳۱۱۳۹۹ Primary Products Inspectors nec STSOL
۳۱۱۴۱۱ Chemistry Technician STNOL STSOL
۳۱۱۴۱۲ Earth Science Technician STNOL STSOL
۳۱۱۴۱۳ Life Science Technician STNOL STSOL
۳۱۱۴۹۹ Science Technicians nec STNOL STSOL
۳۱۲۱۱۱ Architectural Draftsperson STNOL STSOL
۳۱۲۱۱۲ Building Associate STNOL STSOL
۳۱۲۱۱۳ Building Inspector STNOL STSOL
۳۱۲۱۹۹ Architectural, Building and Surveying Technicians nec STNOL STSOL
۳۱۲۲۱۱ Civil Engineering Draftsperson STNOL IFSOL MLTSSL
۳۱۲۲۱۲ Civil Engineering Technician STNOL IFSOL MLTSSL
۳۱۲۳۱۱ Electrical Engineering Draftsperson STNOL IFSOL MLTSSL
۳۱۲۳۱۲ Electrical Engineering Technician STNOL IFSOL MLTSSL
۳۱۲۵۱۲ Mechanical Engineering Technician STNOL STSOL
۳۱۲۹۱۲ Metallurgical or Materials Technician STNOL STSOL
۳۱۲۹۱۳ Mine Deputy STNOL STSOL
۳۱۳۱۱۱ Hardware Technician STNOL STSOL
۳۱۳۱۱۲ ICT Customer Support Officer STNOL STSOL
۳۱۳۱۱۳ Web Administrator STNOL STSOL
۳۱۳۱۹۹ ICT Support Technicians nec STNOL STSOL
۳۱۳۲۱۱ Radiocommunications Technician STNOL IFSOL MLTSSL
۳۱۳۲۱۲ Telecommunications Field Engineer STNOL IFSOL MLTSSL
۳۱۳۲۱۳ Telecommunications Network Planner IFSOL
۳۱۳۲۱۴ Telecommunications Technical Officer or Technologist STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۱۱۱۱ Automotive Electrician STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۱۲۱۱ Motor Mechanic (General) STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۱۲۱۲ Diesel Motor Mechanic STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۱۲۱۳ Motorcycle Mechanic STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۱۲۱۴ Small Engine Mechanic STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۲۱۱۳ Farrier STNOL STSOL
۳۲۲۲۱۱ Sheetmetal Trades Worker STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۲۳۱۱ Metal Fabricator STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۲۳۱۲ Pressure Welder IFSOL
۳۲۲۳۱۳ Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ) STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۳۱۱۱ Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) STNOL STSOL
۳۲۳۱۱۲ Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) STNOL STSOL
۳۲۳۱۱۳ Aircraft Maintenance Engineer (Structures) STNOL STSOL
۳۲۳۲۱۱ Fitter (General) STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۳۲۱۲ Fitter and Turner STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۳۲۱۳ Fitter-Welder STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۳۲۱۴ Metal Machinist (First Class) STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۳۲۱۵ Textile, Clothing and Footwear Mechanic STNOL STSOL
۳۲۳۲۹۹ Metal Fitters and Machinists nec STNOL STSOL
۳۲۳۳۱۳ Locksmith STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۳۳۱۴ Precision Instrument Maker and Repairer STNOL STSOL
۳۲۳۳۱۶ Watch and Clock Maker and Repairer STNOL STSOL
۳۲۳۴۱۲ Toolmaker STNOL STSOL
۳۲۴۱۱۱ Panelbeater STNOL IFSOL MLTSSL
۳۲۴۲۱۱ Vehicle Body Builder STNOL STSOL
۳۲۴۲۱۲ Vehicle Trimmer STNOL STSOL
۳۳۱۱۱۱ Bricklayer STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۱۱۱۲ Stonemason STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۱۲۱۱ Carpenter and Joiner STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۱۲۱۲ Carpenter STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۱۲۱۳ Joiner STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۲۲۱۱ Painting Trades Worker STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۳۱۱۱ Glazier STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۳۲۱۱ Fibrous Plasterer STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۳۲۱۲ Solid Plasterer STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۳۳۱۱ Roof Tiler STNOL STSOL
۳۳۳۴۱۱ Wall and Floor Tiler STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۴۱۱۱ Plumber (General) STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۴۱۱۲ Airconditioning and Mechanical Services Plumber STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۴۱۱۳ Drainer (Aus) / Drainlayer (NZ) STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۴۱۱۴ Gasfitter STNOL IFSOL MLTSSL
۳۳۴۱۱۵ Roof Plumber STNOL IFSOL MLTSSL
۳۴۱۱۱۱ Electrician (General) STNOL IFSOL MLTSSL
۳۴۱۱۱۲ Electrician (Special Class) STNOL IFSOL MLTSSL
۳۴۱۱۱۳ Lift Mechanic STNOL IFSOL MLTSSL
۳۴۲۱۱۱ Airconditioning and Refrigeration Mechanic STNOL IFSOL MLTSSL
۳۴۲۲۱۱ Electrical Linesworker (Aus) / Electrical Line Mechanic (NZ) IFSOL
۳۴۲۲۱۲ Technical Cable Jointer STNOL IFSOL MLTSSL
۳۴۲۳۱۱ Business Machine Mechanic STNOL STSOL
۳۴۲۳۱۳ Electronic Equipment Trades Worker STNOL IFSOL MLTSSL
۳۴۲۳۱۴ Electronic Instrument Trades Worker (General) STNOL IFSOL MLTSSL
۳۴۲۳۱۵ Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) STNOL IFSOL MLTSSL
۳۴۲۴۱۱ Cabler (Data and Telecommunications) STNOL STSOL
۳۴۲۴۱۳ Telecommunications Linesworker (Aus) / Telecommunications Line Mechanic (NZ) STNOL STSOL
۳۵۱۱۱۱ Baker STNOL STSOL
۳۵۱۱۱۲ Pastrycook STNOL STSOL
۳۵۱۲۱۱ Butcher or Smallgoods Maker STNOL STSOL
۳۵۱۳۱۱ Chef STNOL IFSOL MLTSSL
۳۵۱۴۱۱ Cook STNOL STSOL
۳۶۱۱۱۱ Dog Trainer or Handler STNOL STSOL
۳۶۱۱۱۲ Horse Trainer MLTSSL
۳۶۱۱۹۹ Animal Attendants and Trainers nec STNOL STSOL
۳۶۱۳۱۱ Veterinary Nurse STNOL STSOL
۳۶۲۱۱۱ Florist STNOL STSOL
۳۶۲۲۱۱ Gardener (General) STNOL STSOL
۳۶۲۲۱۲ Arborist STNOL STSOL
۳۶۲۲۱۳ Landscape Gardener STNOL STSOL
۳۶۲۳۱۱ Greenkeeper STNOL STSOL
۳۹۱۱۱۱ Hairdresser STNOL STSOL
۳۹۲۱۱۱ Print Finisher STNOL STSOL
۳۹۲۳۱۱ Printing Machinist STNOL STSOL
۳۹۳۲۱۳ Dressmaker or Tailor STNOL STSOL
۳۹۳۳۱۱ Upholsterer STNOL STSOL
۳۹۴۱۱۱ Cabinetmaker STNOL IFSOL MLTSSL
۳۹۴۲۱۱ Furniture Finisher STNOL STSOL
۳۹۴۲۱۳ Wood Machinist STNOL STSOL
۳۹۴۲۹۹ Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec STNOL STSOL
۳۹۹۱۱۱ Boat Builder and Repairer STNOL IFSOL MLTSSL
۳۹۹۱۱۲ Shipwright STNOL IFSOL MLTSSL
۳۹۹۲۱۱ Chemical Plant Operator STNOL STSOL
۳۹۹۲۱۳ Power Generation Plant Operator STNOL STSOL
۳۹۹۳۱۲ Library Technician STNOL STSOL
۳۹۹۴۱۱ Jeweller STNOL STSOL
۳۹۹۵۱۲ Camera Operator (Film, Television or Video) STNOL STSOL
۳۹۹۵۱۴ Make Up Artist STNOL STSOL
۳۹۹۵۱۶ Sound Technician STNOL STSOL
۳۹۹۵۹۹ Performing Arts Technicians nec STNOL STSOL
۳۹۹۶۱۱ Signwriter STNOL STSOL
۴۱۱۱۱۱ Ambulance Officer STNOL STSOL
۴۱۱۱۱۲ Intensive Care Ambulance Paramedic (Aus) / Ambulance Paramedic (NZ) STNOL STSOL
۴۱۱۲۱۳ Dental Technician STNOL STSOL
۴۱۱۳۱۱ Diversional Therapist STNOL STSOL
۴۱۱۴۱۱ Enrolled Nurse STNOL STSOL
۴۱۱۶۱۱ Massage Therapist STNOL STSOL
۴۱۱۷۱۱ Community Worker STNOL STSOL
۴۱۱۷۱۲ Disabilities Services Officer STNOL STSOL
۴۱۱۷۱۳ Family Support Worker STNOL STSOL
۴۱۱۷۱۵ Residential Care Officer STNOL STSOL
۴۱۱۷۱۶ Youth Worker STNOL STSOL
۴۵۲۳۱۱ Diving Instructor (Open Water) STNOL STSOL
۴۵۲۳۱۲ Gymnastics Coach or Instructor STNOL STSOL
۴۵۲۳۱۳ Horse Riding Coach or Instructor STNOL STSOL
۴۵۲۳۱۴ Snowsport Instructor STNOL STSOL
۴۵۲۳۱۵ Swimming Coach or Instructor STNOL STSOL
۴۵۲۳۱۶ Tennis Coach STNOL STSOL
۴۵۲۳۱۷ Other Sports Coach or Instructor STNOL STSOL
۴۵۲۳۲۱ Sports Development Officer STNOL STSOL
۴۵۲۴۱۱ Footballer STNOL STSOL
۴۵۲۴۹۹ Sportspersons nec STNOL STSOL
۵۱۱۱۱۱ Contract Administrator STNOL STSOL
۵۱۱۱۱۲ Program or Project Administrator STNOL STSOL
۵۹۹۶۱۲ Insurance Loss Adjuster STNOL STSOL
۶۱۱۲۱۱ Insurance Agent STNOL STSOL
۶۳۹۲۱۱ Retail Buyer STNOL STSOL