تغییرات معیار منافع عمومی تقلب ۴۰۲۰

تغییرات قابل توجهی در معیار منافع عمومی ۴۰۲۰ ارائه شده است. معیارهای ۴۰۲۰ می تواند در صورت ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده باعث رد شدن درخواست ویزا گردد. پیش از این، اداره مهاجرت به اطلاعاتی چون موارد زیر توجه می کرد:

– درخواست فعلی در حال پردازش
– یا ویزایی که متقاضی در ۱۲ ماه گذشته داشته است.
– یا درخواستی که در ۳ سال گذشته رد شده است. (در برخی موارد ۵ سال)

تغییرات به این معناست که درخواست ویزا در صورت ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده در رابطه با ویزاهای قبلی یا ویزاهایی که در ۱۰ سال گذشته برای آن درخواست شده است، می تواند رد شود.

به معنای دیگر، اگر اطلاعات نادرست یا گمراه کننده در درخواست ویزا ارائه شود، می تواند در درخواست های تا ۱۰ سال آینده تأثیر بگذارد.

در گذشته، اگر اطلاعات گمراه کننده یا نادرست ارائه می شد، باعث لغو درخواست ویزا می گردید، و این امر لزوماً منجر به لغو درخواست های آینده نمی گردید. اما با این تغییرات، شرایط ۴۰۲۰ برای هر درخواست ویزا در ۱۰ سال گذشته اعمال می شود، چه درخواست لغو شده باشد، چه رد و چه تأیید.

یکی از مشکلات رایج ۴۰۲۰، عدم اظهار سوابق کیفری در هنگام درخواست ویزا می باشد. اگر این موارد به طور صحیح در درخواست ویزا تکمیل نشود، می تواند باعث شمول شرایط ۴۰۲۰ شود که می تواند هم بر درخواست فعلی و هم بر درخواست های تا ۱۰ سال آینده تأثیرگذار باشد.

بدهی ها بهداشت عمومی

دولت استرالیا نگرانی خود را در زمینه هزینه های سلامت و بهداشت پرداخت نشده توسط دارندگان ویزای موقت اعلام کرده است. به موجب این امر، طبق شرایط جدید ۸۶۰۲ ویزای موقت شامل متقاضیانی می شود که دارای بدهی بهداشت عمومی نباشد. این بدهی ها هم شامل هزینه های مربوط به دولت استرالیا می باشد و هم ناحیه یا دولت های فدرال. اگر دارنده ویزای موقت دارای بدهی بهداشت عمومی معوق باشد، می تواند باعث لغو ویزای فعلی و همچنین سخت تر شدن دریافت ویزاهای بعدی شود.

تصریح الزامات بیمه سلامت

بسیاری از ویزاهای موقت دارای این الزام است که متقاضی باید دارای بیمه بهداشتی مناسب در استرالیا باشد و آن را ادامه دهد.
عبارت “تطابق مناسب برای بیمه درمانی” به مقررات مهاجرت اضافه شده است که به وزیر اجازه می دهد مشخص کند چه نوع شرایط بیمه ای الزامات ویزا را تأمین می کند.

شرایط ۸۳۰۴ هویت واحد

شرایط جدید ویزای ۸۳۰۴ ایجاد شده است که دارنده ویزای موقت را ملزم می کند در مواجه با دولت استرالیا، ناحیه و دولت های فدرال از یک هویت واحد استفاده کند و اگر صاحب ویزا نام خود را عوض کند ملزم است تغییر را در اسرع وقت از طریق آزانس های دولتی استرالیا ثبت کند و از اعمال تغییرات اطمینان حاصل کند.

هدف این تغییر کاهش خطر ابتلا به تقلب در هویت است و مثال آن Martin Place Siege (مرد هارون مانیس) است. او هنگام برخورد با ادارات دولتی استرالیا از هویت چندگانه استفاده کرد.

شرط رفتار جنایی ۸۵۶۴ و شرایط خشونت / اختلال وضعیت ۸۳۰۳

شرایط ۸۵۶۴ دارنده ویزا را از شرکت در فعالیت های جنایی در استرالیا ممنوع کرده است که قبلا فقط به ویزای Bridging E اعمال می شد اما این شرایط اکنون به طیف وسیعی از ویزاهای موقت اعمال خواهد شد.

شرایط ۸۳۰۳ برای ممانعت کردن فعالیت هایی که افراد را تهدید می کند یا به خطر می اندازد، گسترش یافته است. این شرایط در گذشته، فقط به فعالیت های خشونت آمیز و یا مخرب بر روی جامعه استرالیا اعمال می شد.

در نتیجه لغو ویزای موقت افرادی که درگیر فعالیت های جنایی و یا سایر فعالیت های خطرناک در استرالیا هستند برای اداره مهاجرت آسان تر خواهد بود.