از اول جوی ٢٠١۶ نحوه بررسی پرونده ھای دانشجویی کشور استرالیا ھدفمندتر و ساده تر خواھد شد. مھمترین تغییرات در این خصوص عبارتند از:

 • حذف زیر شاخه ھا ی ( Subclasses ( فعلی و معرفی یک زیر شاخه اصلی به شماره ۵۰۰ برای کلیه ویزاھای تحصیلی.
 • امکان درخواست آنLین برای تمامی دانشجویان در داخل استرالیا به جز آنھایی که دارای ویزاھای خاص می باشند.
 • ساده تر شدن شرایط مربوط به زبان انگلیسی و مدارک مالی.
 • تغییرات در شرط ۸۲۰۲) حفظ ثبت نام) بر روی ویزای تحصیلی.

معرفی زیر شاخه (Subclass ( شماره ۵۰۰ برای تمام ویزاھای تحصیلی

در حال حاضر ٧ زیر شاخه ویزای تحصیلی به شماره ھای ۵٧٠ ، ۵٧١ ، ۵٧٢ ، ۵٧٣ ، ۵٧۴ ، ۵٧۵ و ۵٧۶ وجود دارد. این زیر شاخه ھا بسته به نوع دوره ای که می گذرانید مثL مدرسه یا دبیرستان، دوره زبان انگلیسی، آموزش فنی حرفه ای، دانشگاه و دوره دکتری متفاوت می باشند. با اجرای تغییرات فوق از اول جوی تمامی زیر شاخه ھای فوق از بین می روند و تنھا یک زیر شاخه به شماره ۵۰۰ جایگزین خواھد شد.

ساده تر شدن شرایط مربوط به زبان انگلیسی و مدارک مالی

با اجرای تغییرات فوق چھارجوب سطح ارزیابی (Framework Level Assessment ( و نظام بررسی ھدفمند فعلی متوقف و تنھا درجه ریسک پذیری کشور صادر کننده گذرنامه و نیز مرکز تحصیل متقاضی شامل مدرسه، دبیرستان و یا دانشگاه محل تحصیل مLک ارزیابی قرار خواھد گرفت. چنانچه محل تحصیل و کشور صادرکننده گذرنامه شما کم ریسک ارزیابی گردد شما ممکن است بتوانید بدون ارایه مدرک زبان انگلیسی و مدارک مالی پرونده خود را تشکیل و ویزای تحصیلی دریافت نمایید. شرایط مربوط به زبان انگلیسی اگر کشور شما کم ریسک ارزیابی نشود شما می بایست مدرک یکی از امتحانات مورد قبول زبان انگلیسی را ارایه دھید.

تنھا در موارد زیر متقاضی از ارایه مدرک زبان انگلیسی معاف می باشد:

 • دارا بودن گذرنامه یکی از کشورھای انگلیس، آمریکا، کانادا، نیوزیلند و ایرلند،
 • ثبت نام در دوره ھای زبان انگلیسی (برای افراد واجد شرایط)، اخذ پذیرش از مدارس یا دبیرستانھای استرالیا، اخذ پذیرش در دوره ھای تحقیقاتی در مقطع فوق لیسانس و دکتری
 • دانشجویان مبادله ای از دانشگاھھای دیگر و پرسنل امور خارجه و دفاع
 • اخذ گواھینامه دوره متوسطه از استرالیا
 • ۵ سال تحصیل به زبان انگلیسی در یکی از کشورھای استرالیا، کانادا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، ایرلند، انگلستان و آمریکا

مدارک مالی مورد نیاز

چنانچه کم ریسک ارزیابی نشوید می بایست مدارک دال بر توانایی مالی خود را با توجه به موارد زیر ارایه نمایید:

 • ھزینه سفر
 • ھزینه زندگی برای ١٢ ماه اول اقامت در استرالیا
 • ھزینه تحصیل برای ١٢ ماه اول در استرالیا
 • سطح درآمد ھمسر یا والدین

ھزینه زندگی شامل اجاره مسکن (خوابگاه)، خورد و خوراک، پوشاک و ھزینه ھای آب و برق و … به شکل زیر محاسبه می گردد:

 • ٨٣٠.١٩ در استرالیا برای متقاضی اصلی
 • ٩۴٠.۶ در استرالیا برای ھمسر
 • ٩٧٠.٢ در استرالیا برای ھر فرزند
 • ٨٠٠٠ در استرالیا ھزینه مدرسه برای ھر فرزند توان مالی از طرق زیر نشان داده می شود:
  سپرده بانکی یا ھر موسسه مالی معتبر
  وام از سازمانھای مالی یا دولتی
  بورسیه تحصیلی
  لازم به ذکر است اداره مھاجرت استرالیا کماکان حق بررسی صLحیت متقاضیان ویزای تحصیلی و تشخیص واقعی بودن ھدف آنان برای تحصیل در استرالیا را برای خود محفوظ نگاه خواھد داشت. این امر به اداره مھاجرت این اختیار را می دھد تا در صورت نیاز مدارک بیشتری از متقاضی طلب نماید و از ایشان طی مصاحبه بخواھد رابطه رشته تحصیلی مورد تقاضا و سابقه تحصیLت پیشین را تبیین و دلیل انتخاب استرالیا برای تحصیل را توضیح دھند. بدیھی است چنانچه توضیحات و مدارک ارایه شده قانع کننده نباشند پرونده متقاضی رد خواھد شد.

تغییرات در شرط ٨٢٠٢ ” حفظ شرایط ثبت نام”

در حال حاضر دانشجویان تنھا می توانند در دوره ای که زیر شاخه ویزای آنان اجازه می دھد تحصیل نمایند. بعنوان مثال، دانشجو با ویزای ۵٧٢ می تواند در ھر رشته فنی یا حرفه ای تحصیل و فوق دیپلم دریافت نماید. چنین دانشجویی با شرایط فعلی مجاز است به یک مقطع پایین تر برود و مثL گواھینامه درجه ۴ دریافت نماید. از اول جوی ٢٠١۶ ،شرط ٨٢٠٢ از رفتن دانشجویان به مقاطع پایین تر جلوگیری کرده و آنان را ملزم می سازد یا در ھمان مقطعی که زیر شاخه ویزا مشخص کرده تحصیل نمایند و یا به مقطع باتر ارتقا یابند.